Books | Livros

Dash’s Christmas- Amazon

Gus Becomes a Big Brother- Amazon

When I Get to St. Louis- Amazon

ABC da Profissões (Portuguese edition)- Facebook

Dash’s Week- Amazon

A Vila do Brejo (Portuguese edition)- Amazon

A Vila do Brejo (No Brasil)- Loja Facebook

Ms. Ella Teaches Frankie to Speak-up!- Amazon

What do you think about Puppies?- Amazon

A er for Alfabet (Norwegian/ English edition)- Amazon

Rocco goes to Space- Amazon

O Monstro da Segund- Feira (Portuguese Edition)- Amazon Kindle

Sunny and Friends- Amazon

Tongue Twisting ABC- Amazon